افکار های بزرگ در مورد ایده ها صحبت می کنند.
افکار های معمولی در مورد حوادث صحبت می کنند.
افکار های کوچک در مورد مردم صحبت می کنند.